Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-09-2020, Piątek, 14:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w miejscowości Gorzyce

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tryńcza

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w miejscowości Gorzyce

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z póź. zm.) oraz §3 ust.1, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz   Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza ogłasza  publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę następującej nieruchomości:

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

PR2R/00002855/0

Część działki nr 1602/8

Gorzyce

 

 

0,90 ha

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości nr 1602/8 o pow. 0,90 ha( Ps 0,90  ha jest to działka rolna położona w miejscowości Gorzyce na przysiółku Podłuże.

 

 

Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwalą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r działka zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod produkcję rolną.

180,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydzierżawiający w razie takiej potrzeby dokona wskazania granic dzierżawionych działek własnym kosztem i staraniem.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02. 2020 r o godz.1000  w Urzędzie Gminy Tryńcza w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w formie pieniężnej w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości rocznego czynszu dzierżawnego działki:

  • dla działki nr 1602/8 – o pow. 0,90 ha w wys. 18,00 zł,

należy wpłacić do dnia 14.02.2020r  (włącznie – liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu , Filia Tryńcza nr 29 9096 0004 2005 0021 2881 0001.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego za 2020r.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Czynsz dzierżawny będzie płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku przez okres trwania dzierżawy. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiścić podatek rolny i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem nieruchomości.

Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres 5 lat z przeznaczeniem pod produkcję rolną.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia przetargu) wypis  z właściwego rejestru. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnik ustalony jako Dzierżawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyny odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 6 lub telefonicznie (16) 642 12 21 wew. 23.

Tryńcza dnia 16.01.2020r                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                              Magdalena  Rachfał

                                                                                                                                                                                                                                       Sekretarz Gminy Tryńcza

 

 

 

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-01-16 14:09:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-01-16 14:13:32
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2020-01-16 14:14:39

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
Deklaracja dostępności
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl