Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE

UGG.5541-1/07

Tryńcza, dnia 08.05.2007 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Tryńcza Powiat Przeworsk woj. podkarpackie
37-204 Tryńcza; tel/fax (016) 642-12-21, www.tryncza.itl.pl,
e-mail : ug.tryncza@data.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.), na :

"Remont bieżący dróg gminnych i dojazdowych położonych na terenie gminy Tryńcza ".

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została pod adresem : http://www.tryncza.itl.pl/ogloszenia/index.php?go=menu
 2. Określenie przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest : Remont bieżący dróg gminnych i dojazdowych położonych na terenie gminy Tryńcza Szczegółowy zakres robót został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiarach robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 3. Termin wykonania zamówienia : - rozpoczęcie z dniem podpisania umowy - zakończenie : 31.07.2007 r.
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków :
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę.
        1.1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych i odpowiednich.
  2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki :
        2.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.)
        2.2. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  3. Oferta odpowiednia spełniać musi następujące wymogi :
        3.1. Wykonawca zakończył w ciągu ostatnich 5 lat (rozpoczęcie oraz zakończenie w tym okresie).
        3.2. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z zasadami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.).
 5. Informacje na temat wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 6. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie : cena - 100 %
 7. Miejsce i termin składania ofert :
       8.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Tryńczy - pok. nr 15 (sekretariat) w terminie do dnia : 16.05.2007 r. do godz. 9 00.
       8.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 16.05.2007 r. o godz. 9 15 - w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Tryńczy - sala narad, (parter).
 8. Termin związania ofertą : wynosi 30 dni, tj. do dnia : 15.06.2007 r.
 9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 10. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
        11.1. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 11. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
        12.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 12. Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, pod podanym niżej adresem w godz. od 7 30 do 15 30 (poniedziałek, środa, czwartek i piątek) w godz. od 8 00 do 16 00 (wtorek). Urząd Gminy w Tryńczy; pow. Przeworsk; woj. podkarpackie tel/fax (016) 642-12-21, Tryńcza 127; 37-204 Tryńcza - pok. nr 4, lub za zaliczeniem pocztowym - cena formularza wynosi : 12,20 zł (brutto).
Sprawę prowadzi : Tomasz Penkal, tel (016) 642-12-21 wew. 40, pok. nr 4
Data składania ofert:
2007-05-14 00:00:01
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-05-14 00:00:01

Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 22 czerwca 2024r. 07:54:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.