Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIA

UIB.341-3/07

Tryńcza, dnia 1.06.2007 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Tryńcza Powiat Przeworsk woj. podkarpackie
37-204 Tryńcza; tel/fax (016) 642-12-21, www.tryncza.itl.pl,
e-mail : ug.tryncza@data.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.), na :

"Opracowanie projektów przebudowy dróg powiatowych : zad. nr 1 Tryńcza-Ubieszyn, zad. nr 2 Gn. Łań.-Gorzyce, zad. nr 3 Gn. Łań.-Grodzisko".

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została pod adresem : http://www.tryncza.itl.pl/ogloszenia/index.php?go=menu
 2. Określenie przedmiotu zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tryńcza :
  zad. nr 1 Tryńcza-Ubieszyn, droga Nr P 1 570 R o długości ok. 2 390 mb
  zad. nr 2 Gniewczyna Łańcucka-Gorzyce, droga Nr P 1 577 R o długości ok. 7 500 mb
  zad. nr 3 Gniewczyna Łańcucka-Grodzisko, droga Nr P 1 259 R o długości ok. 2 330 mb
  Łączna długość dróg ok. 12 220 mb
  Zakres zadania obejmuje również dołączenie do projektów pisemnych zgód (umów wejścia w teren) właścicieli wszystkich dziełek przez które będą przechodziły inwestycje poszczególnych zadań (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).
  Przy zadaniu nr 2 należy również zaprojektować chodnik dla pieszych i oświetlenie uliczne na odcinku od drogi wojewódzkiej w miejscowości Gniewczyna Łańcucka do torów kolejowych za Fabryką Wagonów Gniewczyna.
  Do wszystkich zadań należy opracować kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz każdy projekt należy opracować w wersji elektronicznej.
  Dokumentację należy opracować w następującej ilości :
  - projekty budowlane - 5 egz
  - kosztorysy, przedmiary robót i specyfikacje techniczne - 2 egz
  - projekty budowlane w formie elektronicznej - 1 egz.
  Ponadto na etapie projektowania należy przedstawić koncepcję rozwiązań projektowych poszczególnych zadań i okazać je w terenie z udziałem zamawiającego i sołtysów poszczególnych miejscowości, a wynikłe z tegoż okazania poprawki należy wnieść do ostatecznej wersji projektów.
  W skład zamówienia wchodzą również wszystkie niezbędne opracowania (w tym geodezyjne, mapy do celów opiniodawczych, projektowych, ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, warunki do projektowania od zarządcy dróg, z Rejonu Energetycznego, projekty organizacji ruchu, wszystkie opłaty, zezwolenia, opinie, związane z opracowaniem w/w projektów wraz z uzyskaniem pism od Starostwa Przeworskiego o braku sprzeciwu - (zgłoszeń) i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Technologia wykonania przebudowy i szczegółowy jej zakres zostanie ustalony z Zamawiającym i zarządcą dróg PZD-Przeworsk.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia : - rozpoczęcie z dniem podpisania umowy - zakończenie : zgłoszenia do 31.10.2007 r. pozwolenia do 31.11.2007 r.
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków :
  5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę.
         5.1.1.Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych i odpowiednich.
  5.2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki :
         5.2.1.Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.)
         5.2.2.Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  5.3. Oferta odpowiednia spełniać musi następujące wymogi :
         5.3.1.Wykonawca winien dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i uprawnionym, personelem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia, dyspozycyjnym na wezwanie zamawiającego, (do oferty należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych do projektowania w niezbędnym zakresie, oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia).
         5.3.2.Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat opracował min 1 projekt odpowiadający swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że ta usługa została wykonana należycie. (W ofercie należy wykazać opracowany projekt odpowiadający zakresem min. jak w zadaniu Nr 3 i dołączyć list referencyjny).
         5.3.3.Do oferty należy dołączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
         5.3.4.Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z zasadami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.).
 6. Informacje na temat wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie : cena - 100 %
 8. Miejsce i termin składania ofert :
  Miejsce i termin składania ofert :
  8.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Tryńczy - pok. nr 15 (sekretariat) w terminie do dnia : 12.06.2007 r. do godz. 10 00.
  8.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 12.06.2007 r. o godz. 10 15 - w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Tryńczy - sala narad, (parter).
 9. Termin związania ofertą : wynosi 30 dni, tj. do dnia : 11.07.2007 r.
 10. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 11. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
        11.1. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 12. 12.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
        12.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 13. Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, pod podanym niżej adresem w godz. od 7 30 do 15 30 (poniedziałek, środa, czwartek i piątek) w godz. od 8 00 do 16 00 (wtorek). Urząd Gminy w Tryńczy; pow. Przeworsk; woj. podkarpackie tel/fax (016) 642-12-21, Tryńcza 127; 37-204 Tryńcza - pok. nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym - cena formularza wynosi : 12,20 zł (brutto).
Sprawę prowadzi : Artur Kornafel, tel (016) 642-12-21 wew. 30, pok. nr 8
Data składania ofert:
2007-06-01 00:00:01
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-06-01 00:00:01

Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 12:25:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.