Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale PRW7116A wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 808, położonej w obrębie ewidencyjnym Jagiełła, gm. Tryńcza” Mon, 08 Aug 2022 14:44:07 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.10.2022                                                                            Tryńcza, dnia 08.08.2022 r.     Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania...... Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Gniewczyna Tryniecka do miejscowości Jagiełła, działki 1541/6, 1541/2, 1541/3, 2227, 3, 73 Fri, 05 Aug 2022 13:47:17 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczącą specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz...... Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy Thu, 04 Aug 2022 15:25:56 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... Petycja z dnia 01.08.2022 r. Wed, 03 Aug 2022 08:37:23 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-288 ... Remont dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza w ramach realizacji funduszu sołeckiego oraz środków budżetu gminy Mon, 01 Aug 2022 13:51:39 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  499 037,24 zł brutto. ... Remont dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza w ramach realizacji funduszu sołeckiego oraz środków budżetu gminy Fri, 29 Jul 2022 13:27:07 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Gniewczyna Tryniecka do miejscowości Jagiełła, działki 1541/6, 1541/2, 1541/3, 2227, 3, 73 Wed, 27 Jul 2022 13:29:03 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  1 000 000,00 zł brutto. ... Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza Wed, 27 Jul 2022 13:25:47 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poź.zm.) informuje, że w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  EKO-ON Sp. z...... „Budowa kładki pieszo-rowerowej na cieku Dopływ spod Gorliczyny w m. Jagiełła w celu zapewnienia kontynuacji ciągu pieszego zlokalizowanego na terenie działek o nr. ewid. 194, 634, 499, 605, 621, obr. Jagiełła, gm. Tryńcza”. Wed, 27 Jul 2022 13:04:18 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6220.3.2022                                                                              Tryńcza dnia, 27.07.2022 r.                ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania...... Dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości Tue, 26 Jul 2022 15:51:24 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Gniewczyna Tryniecka do miejscowości Jagiełła, działki 1541/6, 1541/2, 1541/3, 2227, 3, 73 Mon, 25 Jul 2022 14:55:13 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Głosowanie imienne z XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Tryńcza z dnia 22.07.2022 r Fri, 22 Jul 2022 09:28:15 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-290 ... Gmina Tryńcza – XXXVIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY - 22.07.2022 R Fri, 22 Jul 2022 09:27:09 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-291 ... SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego - stan na dn. 31.12.2021 r. Wed, 20 Jul 2022 13:09:08 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-302 ... RB-27S Wed, 20 Jul 2022 13:03:50 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-28S Wed, 20 Jul 2022 13:02:40 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... RB-34S Wed, 20 Jul 2022 13:01:26 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-N Wed, 20 Jul 2022 13:00:14 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-NDS Wed, 20 Jul 2022 12:58:38 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-Z Wed, 20 Jul 2022 12:57:20 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Informacja o wynikach naboru Tue, 19 Jul 2022 17:02:15 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tryńcza Tue, 19 Jul 2022 05:36:11 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Thu, 14 Jul 2022 15:19:17 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Thu, 14 Jul 2022 15:17:50 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Thu, 14 Jul 2022 15:16:13 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ...