Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU

Wójt Gminy Tryńcza ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do
dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie
i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej,
sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków
katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-
IZ.00-18-004/18.

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU

Wójt Gminy Tryńcza ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do
dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie
i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej,
sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków
katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-
IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).

Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie
Tryńcza poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań
ratowniczych w nowy samochód i sprzęt.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu),
przygotowanej zgodnie z zapisami
Regulaminu na adres: Urząd Gminy w Tryńczy, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza lub osobiście w
siedzibie Urzędu Gminy w Tryńczy, pokój nr 14, w terminie do dnia 23.04.2019 r. do
godziny 15:00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać
oznaczenie:

„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4,1 Zapobieganie i Zwalczanie
Zagrożeń ”

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Tryńczy www.tryncza.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu:
(16) 642 12 21 wew.22 .

 

       
    Pole tekstowe: 	,	dnia
 
  Pole tekstowe: (pieczątka oferenta)

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu

 

 

 

 

OFERTA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

 

 
  Pole tekstowe: ..........................2019 r.

W RAMACH PARTNERSTWA

 

 1. Pełna nazwa jednostki: ..........................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................
 2. Forma prawna:

..........................................................................................................................................................................................

 1. Data powstania:

..........................................................................................................................................................................................

 1. Dokładny adres:............................................................................... ul.......................................................

gmina.................................... powiat............................................. województwo..........................................

 1. Tek:.................................. faks:...................................

e-mail:.............................. http://..................................

 1. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze oraz numer i data wpisu lub
  rejestracji:

...................................................................................................................................................................................

7. Numer NIP:.................................................... numer REGON: ......................................................................

 1. Imiona i nazwiska oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach
  zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu
  podmiotu (zawierania umów):

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie realizacji projektu (imię i nazwisko oraz
  nr telefonu kontaktowego):................................................................................................
 2. Opis zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 

11. Opis oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu (ludzki, organizacyjny,
techniczny lub finansowy). ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

12. Opis podziału zadań między Partnera a Lidera w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

13. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo - organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz
propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

14. Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych o podobnym charakterze w tym
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

15. Udokumentowana liczba wyjazdów jednostki do działań ratowniczych w roku 2017. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

16. Wykaz i rok produkcji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 

 

Lp.

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 1. Opis proponowanego zakresu merytorycznego projektu z podziałem projektu na zadania oraz
  przewidywane rezultaty ich realizacji.

Lp.

Opis zadania

Rezultaty

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 1. Propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości - przedstawienie
  proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu,
  po zakończeniu finansowania ze środków UE.

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 

 1. Dodatkowe informacje, które zdaniem podmiotu uprawnionego mogą mieć wpływ na ocenę oferty.

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i
  umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Kopię aktualnego Statutu podmiotu.
 3. Kopię Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP do Krajowego Systemu
  Ratowniczo-Gaśniczego.
 4. Rejestr wyjazdów jednostki OSP do działań ratowniczych w roku 2017.

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez gminę Tryńcza nabór na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu
realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1
Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, składam/y ofertę udziału w
planowanym projekcie oraz oświadczam/y, że:

 1. zapoznałem(-am)/liśmy się z Regulaminem Konkursu, akceptuję/emy jego zapisy i nie wnoszę/imy uwag do jego
  treści,
 2. wyrażam/y wolę aktywnego udziału w tworzeniu koncepcji projektu,
 3. przystąpię/my do negocjacji i podpisania umowy partnerskiej po zakończeniu procedury konkursowej, najpóźniej po
  wyborze projektu do dofinansowania, ale przed złożeniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z
  Instytucja Ogłaszającą Konkurs,
 4. nie zalegamy z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prywatnych, ani wobec innych podmiotów,
 5. nie podlegamy wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
  art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 12 ust. 1
  pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
  wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1
  pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
  groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.),
 6. wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów przeprowadzenia
  procedury konkursu na wybór partnera zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

....................................................................................

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

 

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Regulamin konkursu Plik pdf 2.08 MB
Zarządzenie Plik pdf 357.29 KB
formularz oferty Plik pdf 1.07 MB
Ogłoszenie Plik pdf 344.05 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-04-01
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 04 grudnia 2022r. 15:29:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.