Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Tryńcza, dnia 21.10.2021r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy
 
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
37-204 Tryńcza 123
 tel. (16) 642 17 32
 
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza.
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 

3. Wymagane wykształcenie:
Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. Ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 3. Jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Głównym księgowym może być osoba, która obligatoryjnie:
 1. Ma obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Ma nieposzlakowaną opinię;
 5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi, znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 6. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 7. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 8. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 9. Umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;
 10. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Płatnik, programy finansowo księgowe, płacowe);
 11. Znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych.
 
4. Zakres obowiązków:
Główny Księgowy odpowiada za dyscyplinę budżetową, sprawy majątkowe i niemajątkowe Centrum oraz prowadzenie obsługi bankowej w zakresie realizacji gotówkowych
i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skuteczną windykację należności.
 
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1. Przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie, nadzór i bieżąca analiza realizowanego budżetu;
 2. Opracowanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych określających potrzeby w zakresie działalności Centrum;
 3. Prowadzenie rachunkowości Centrum;
 4. Prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowania środków budżetowych na świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie Dobry Start oraz świadczenie wychowawcze;
 5. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planów dochodów i wydatków, sprawozdań GUS;
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych;
 7. Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Centrum i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
 8. Podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;
 9. Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planów finansowych;
 10. Prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
 11. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych;
 12. Dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
 13. Windykacja i nadzór nad ściąganiem należności zgodnie z przepisami ustawy
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 14. Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw płacowych pracowników Centrum, sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób fizycznych, składek ZUS, prowadzenie ewidencji płacowej, zarówno z umów o pracę, jak i umów zlecenie oraz umów o dzieło;
 15. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz innych wynikających z przepisów prawa;
 16. Sporządzanie deklaracji ZUS, naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 17. Prowadzenie ewidencji wszystkich składników majątkowych;
 18. Sporządzanie rejestrów sprzedaży, ewidencji, cząstkowych deklaracji VAT - 7 oraz comiesięczne przekazywanie ich do gminy celem rozliczenia podatku VAT;
 19. Obsługa finansowa i rozliczanie środków pozyskanych z dotacji lub konkursów,
  w tym z Programów UE (projekty unijne);
 20. Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania
  i rozliczania inwentaryzacji;
5. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny
 2. Życiorys („CV” z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał)
 3. Kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do ogłoszenia)
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymaganym zakresie lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu)
 5. Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach
 6. Świadectwa pracy lub zaświadczenia dot. zatrudnienia, jeśli kandydat takie posiada (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 9. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10.  Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr , poz.902 z późn zm.)”.
 
 
 
6. Warunki pracy:
Termin rozpoczęcia pracy: listopad 2021 r.- na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze budynku bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych - brak windy).
 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu wrześniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%;
 
7. Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza, 37-204 Tryńcza 123 lub przesłać na adres Centrum 
z dopiskiem:  "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy", w terminie do dnia 2 listopada 2021 r., do godz. 10:00.
 
Uwagi:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.tryncza.eu
Oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:
Etap 1 - spełnienie warunków formalnych;
Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami;
O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną
powiadomione telefonicznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr , poz.902 z późn zm.)”.
 
Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem a kopie dokumentów
własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (16) 642 17 32 w godzinach pracy Centrum.
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-10-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-21 17:14
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-21 17:50
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 listopada 2021r. 06:08:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.