XML

OBWIESZCZENIE - Budowa linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm 2 na terenie działek obr. Gniewczyna Łańcucka

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Tryńcza

z dnia 8 lipiec 2016 roku

 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 / informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.

UIB.6733.12.2016                                                                              Tryńcza, dnia 08.07.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Tryńcza

z dnia 8 lipiec 2016 roku

 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 / informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.

„Budowa linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm 2 na terenie działek nr 2565/1, 2865/2, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581/1, 4187/1, 4187/1, 4187/2, 4187/2, 4187/3, 4187/4, 4187/5, obr. Gniewczyna Łańcucka Nr ( 0002) oraz przyłącza kablowego YAKXS 4 x 35 mmdla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działki nr ewid. 4187/4, obr. Gniewczyna Łańcucka Nr ( 0002), gm. Tryńcza”, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.

Z aktami sprawy strony postepowania administracyjnego mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Tryńcza , parter -  pokój Nr 7 w godzinach od 7 30 do 15 30, piątki  od 7 00 do 15 00 .

Sprawę prowadzi Dadak Stanisława, tel :  016-642-12-21 w.23

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gniewczyna Łańcucka oraz na stronie internetowej pod adresem : www.tryncza.eu

 

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

Data wywieszenia :  8 lipca 2016

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-07-08
Publikujący -