XML

OBWIESZCZENIE zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza

UIB. 6720.5.2015                                                                                    Tryńcza 2018.01.12

 

OBWIESZCZENIE

 

 Działając na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),                                          

                                              z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu Zmiany nr 2, 3, 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza obejmującej:

 

UIB. 6720.5.2015                                                                                    Tryńcza 2018.01.12

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),                                          

                                              z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu Zmiany nr 2, 3, 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza obejmującej:

- obszary położone w Gniewczynie Łańcuckiej po południowej stronie drogi powiatowej
i w sąsiedztwie trasy autostrady A4, obejmujące tereny zbiorników wodnych i tereny z nimi sąsiadujące,

- obszary położone w Gniewczynie Trynieckiej obejmujące tereny obowiązujących planów miejscowych: MPZP „Zabudowa mieszkaniowa” (Teren po SKR) w Gniewczynie Trynieckiej oraz MPZP „Piaski” Budownictwo zagrodowe i jednorodzinne w Gniewczynie Trynieckiej               i tereny z nimi sąsiadujące,

- obszar nowego osiedla mieszkaniowego w Wólce Ogryzkowej, przy granicy z sołectwem Gorzyce w Gminie Tryńcza.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza lub na adres elektroniczny: www.tryncza.eu do dnia 9 lutego 2018 r.

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Tryńcza

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Tryńcza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-12
Publikujący -