XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza

Tryńcza, dnia 26.11.2020 r.
( pieczęć zamawiającego)
 
UIB.271.20.2020              
 
 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
 


 
  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 250 000,00 zł brutto.
 
  1. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie:
 
Nr oferty Nazwa (firmy)
adres  Wykonawcy
Cena oferty
brutto
(w zł)
Termin wykonania zamówienia Warunki płatności Przeprowadzenie
akcji promocyjno
-informacyjnej
I Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
478 116,00 31.12.2021r. Zgodnie z SIWZ tak
 
 
UWAGA:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
INFORMACJA Z OTWARCIA Plik pdf 359.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-26 13:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-26 13:12