XML

Zarządzenie Nr 157/2018 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 21.12.2018 r.

w sprawie naboru projektów służących rozwojowi sportu organizowanego przez kluby sportowe i poprawie wszelkich form aktywności fizycznej na terenie Gminy Tryńcza.

 

                        Zarządzenie Nr 157/2018

Wójta Gminy Tryńcza

z dnia 21 grudnia 2018 roku.

 

w sprawie naboru projektów służących rozwojowi sportu organizowanego przez kluby sportowe i poprawie wszelkich form aktywności fizycznej na terenie Gminy Tryńcza.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (D.U. z 2018 r. poz. 1263) § 6 uchwały nr IV/27/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tryńcza.

§ 1

 

Ogłaszam nabór projektów służących realizacji celu publicznego jakim jest rozwój i poprawa wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane, wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej, rozwój stosunków społecznych na terenie gminy lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

  1. Projekt nr 1: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tryńcza”.
  2. Projekt nr 2: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Gorzyce”.
  3. Projekt nr 3: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jagiełła”.
  4. Projekt nr 4: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Gniewczyna”
  5. Projekt nr 5: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie Futsalu piłki nożnej halowej w miejscowości Tryńcza”

 

§ 2

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku wynosi: 190 000 zł    

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania zabezpiecza budżet gminy zgodnie z uchwałą budżetową przyjęta przez Radę Gminy Tryńcza na dany rok.

 

Dotacja zostanie przyznana po wyborze projektów i zawarciu umów z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu projektów, do dnia 31.12.2019 r.

 

§ 3

 

Termin realizacji projektów ustala się od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 r.

 

§ 4

 

1. Zakres projektu, który powinien być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę, obejmuje:

1) organizację zawodów sportowych oraz umożliwienie udziału dzieci i młodzieży
w rozgrywkach sportowych, w których bierze udział klub sportowy.

2) organizację zajęć i treningów prowadzonych przez uprawnionych instruktorów lub trenerów.

            3) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

2. Z przyznanej dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty związane z realizacją projektów:

1) wynagrodzenie dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia.

2) transport na zawody

3) ubezpieczenie zawodników, opłaty związane z udziałem w zawodach sportowych

4) zakup sprzętu sportowego,

5) opłaty za sędziowanie

6) korzystanie z obiektów sportowych

7) utrzymanie obiektów sportowych

8) realizacja programów szkolenia sportowego 

 

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

      1) wydatków majątkowych,

      2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4) koszty noclegów i wyżywienia (z wyjątkiem napojów) w trakcie treningów i zawodów,

5) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

 

§ 5

 

Wniosek o przyznanie dotacji na realizacje projektu składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do uchwały nr IV/27/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tryńcza.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny do
    6 miesięcy od daty wystawienia).
  2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe lub bilans i rachunek wyników lub zeznanie podatkowe CIT za 2017 rok.
  3. Odpis protokołu z ostatniego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Organizacji.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy projektu.

 

Termin składania wniosku upływa z dniem 23.01.2019 r. do godz. 1530.

Miejsce składania wniosku: sekretariat Urzędu Gminy Tryńcza.

 

§ 6

 

Dopuszcza się możliwość unieważnienia naboru projektów lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Załącznik nr 1do Uchwały Nr IV/27/2011

                                                                        Rady Gminy Tryńcza

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

…………………………..                                           ………………………………………

  (pieczęć wnioskodawcy)                                           (data i miejsce złożenia wniosku)

                                                                      

 

                                                                                 

WNIOSEK

         

o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

pod nazwą…………………………........................................................

 

 

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy

 

1) pełna nazwa ................................................................................................................................

2) forma prawna .................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ................................................

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ..........................................................................................

5) nr NIP ................................................................ nr REGON ........................................................

6) dokładny adres: miejscowość ...................................................... ul. ............................................

   gmina ................................................................... powiat ..............................................................

   województwo ..................................................................................................................................

7) tel. ....................................................................... faks...................................................................

   e-mail: .................................................................. http:// ...............................................................

8) nazwa banku i numer rachunku na który przekazana ma być dotacja.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o dotację

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

.....................................................................................................................................................................

 

 

II. Opis projektu

 

1. Nazwa projektu

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania projektu (*adekwatne do jego opisu i harmonogramu)

 

 

 

 

 

3. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu-przedsięwzięcia  /spójny z kosztorysem/:

 

 

 

 

4. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia, jeżeli jest to możliwe/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji:

 

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

 

1. Całkowity koszt projektu .....................................................................[...............................zł]

 

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

 

 

 

 

 Lp.

 

 

 

 

Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usługi służących realizacji projektu

 

Koszt całkowity

(w zł)

 

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

 

 

Z tego z finansowych środków własnych wnioskodawcy i innych źródeł (zł)

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i ich związek z realizowanym projektem).

 

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

.

 

 

 

 

 

/z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu .............................................. zł/

 

 

 

Źródło finansowania

 

 

%

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

 

 

 

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów projektu*

 

 

 

 

Ogółem

 

 

100%

 

 

 

1. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*:

 

 

 

 

2. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu /np. nie obejmowany kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy/:

 

 

 

V. Inne informacje dotyczące projektu

 

1. Zasoby kadrowe wnioskodawcy – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania:

 

 

 

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu  finansowanych ze środków publicznych:

 

 

 

3. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/:

 

 

 

 

 

Oświadczam(-my), że:

1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy (z poz. z pkt I),

2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,

3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem (ofertą) przez okres do dnia ............................,

4) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

 

 

(pieczęć wnioskodawcy)

 

.......................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub bilans i rachunek wyników lub zeznanie podatkowe CIT za ostatni rok..

3. Odpis protokołu z ostatniego zebrania sprawozdawczo wyborczego.

 

Poświadczenie złożenia oferty

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

______

* Niepotrzebne skreślić.

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zarządzenie Plik doc 72.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-01-11
Publikujący -