XML

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i członków rad sołeckich na terenie Gminy Tryńcza.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i członków rad sołeckich na terenie Gminy Tryńcza.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.), art. 18 pkt. 5. statutu sołectw stanowiących  załączniki  do Uchwały Nr X/85/03 Rady Gminy Tryńcza z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Tryńcza (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r. poz. 3074), oraz Uchwały Nr V/51/2019 Radny Gminy Tryńcza z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Tryńcza, zarządzam:

 

§ 1

Przeprowadzić wybory sołtysów we wszystkich sołectwach gminy w dniu 17 marca 2019 r.
 

§ 2

Przeprowadzić wybory rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy do 14 kwietnia 2019 r

 

§ 3

Ustalam kalendarz wyborczy czynności dla przeprowadzenia wyborów sołtysów stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2019

Wójt Gminy Tryńcza

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

                                                                                                                                                                        

CZYNNOŚCI DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW WSI
NA TERENIE GMINY TRYŃCZA

 

Lp.

Czynność wyborcza

Termin wykonania

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Wójta Gminy
w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi
i członków rad sołeckich na terenie Gminy.

20 lutego 2019 r.

(środa)

 1.  

Powołanie składu gminnej komisji wyborczej i podanie do publicznej wiadomości.

21 lutego 2019 r.

(czwartek)

 1.  

Ustalenie wzoru dokumentów do przeprowadzenia wyborów.

21 lutego 2019 r.

(czwartek)

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie godzin i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Tryńcza oraz terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa.

22 lutego 2019 r.

(piątek)

 1.  

Odbycie zebrań wiejskich celem wybrania 2 członków do sołeckiej komisji wyborczej.

do 3 marca 2019 r.

 1.  

Zgłaszanie kandydatów na sołtysów wsi do Gminnej Komisji Wyborczej celem zarejestrowania.

25 luty - 1 marca 2019 r.

w godz. od 9.00 do 15.00

 1.  

Powołanie składów sołeckich komisji wyborczych.

5 marca 2019 r.

(wtorek)

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów.
(W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych zgłoszeń kandydatów podanie informacji nastąpi w drugim terminie.)

5 marca 2019 r.

(wtorek)

11 marca 2019 r.

(poniedziałek)

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Wójta Gminy
w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych.

11 marca 2019 r.

(poniedziałek)

 1.  

Przygotowanie lokali wyborczych.

11-12 marca 2019 r.

(poniedziałek, wtorek)

 1.  

Sporządzenie spisu wyborców.

14 marca 2019 r.

(czwartek)

 1.  

Przekazanie sołeckim komisjom wyborczym kart do głosowania
i materiałów wyborczych.

15 marca 2019 r.

(piątek)

 1.  

Przeprowadzenie wyborów.

17 marzec 2019 r.

(niedziela)

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-02-20
Publikujący -