Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Ogłoszenie - ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w Jagielle

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II- gi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w Jagielle

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2147 z póź. zm.) oraz §3 ust.1, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz   Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II- gi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w Jagielle

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2147 z póź. zm.) oraz §3 ust.1, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz   Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości:

                                                                                                                                                                                                                Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza netto

PR2R/00001102/0

954/1

 

954/10

 

954/11

 

954/12

 

954/13

 

954/15

 

954/17

 

 

Jagiełła

0,0917 ha

 

    0,1533 ha

 

    0,1044 ha

 

    0,1239 ha

 

    0, 1178 ha

 

    0,2158 ha

 

    0,1237 ha

   

Wycenione nieruchomości położone są w południowej części miejscowości w odległości około 600 m od centrum w pobliżu drogi relacji Gniewczyna Łańcucka- Wólka Pełkińska. Dojazd do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 954/10, 954/17 droga o nawierzchni utwardzonej od strony zachodniej, dojazd oceniono jako dobry. Dojazd do  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 954/4 od strony północnej do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 954/15, 954/13, 954/12, 954/11 od strony wschodniej i południowej, drogami o nawierzchni nieutwardzonej. Teren dobrze skomunikowany z pozostałą częścią . Nieruchomości położone są w sąsiedztwie terenów zabudowanych o intensywnej zabudowie. Teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, wodociągową, kanalizacje sanitarną, uzbrojenie terenu oceniona jako dobre. Działka nr 954/17 jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością: trawą, nielicznymi krzewami, teren obniżony i podmokły.

 

 Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działki  zlokalizowane są w terenach budownictwa mieszkaniowego i usług. Tereny zagospodarowane i przewidziane pod zabudowę.

    19 500 zł

 

    32 600 zł

 

    21 100 zł

 

    25 000 zł

 

    23 800 zł

 

    43 600 zł

 

    25 000 zł

 

Pierwszy przetarg odbył się 30.06.2020r.

Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT 23% wartości ceny działki.

Nabywca dokona wskazania granic nabytej działki własnym kosztem i staraniem.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.10. 2020 r o godz.1000  w Urzędzie Gminy Tryńcza w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w formie pieniężnej w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości dla działki:

- nr 954/1 o pow. 0,0917 ha w wys. 1 950 zł,

- nr 954/10 o pow. 0,1533 ha w wys. 3 260 zł,

- nr 954/11 o pow. 0,1044 ha w wys. 2 110 zł,

- nr 954/12 o pow. 0,1239 ha w wys. 2 500 zł,

- nr 954/13 o pow. 0,1178 ha w wys. 2 380 zł,

- nr 954/15 o pow. 0,2158 ha w wys. 4 360 zł,

- nr 954/17 o pow. 0,1237 ha w wys. 2 500 zł,

należy wpłacić do dnia 17.10. 2020r  (włącznie – liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu , Filia Tryńcza nr 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Tryńcza. Koszty notarialne  ponosi Nabywca.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia przetargu) wypis  z właściwego rejestru. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z póź. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyny odwołania przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 7 lub telefonicznie (16) 642 12 21 wew. 23

Tryńcza dnia 17.09.2020r                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Magdalena  Rachfał

                                                                                                                                                                                                                                                  Sekretarz Gminy

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-09-17
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 października 2020r. 10:38:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.