XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Tryńcza w części nr 2 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła

Tryńcza, dnia 21.09.2020r.

                                              

UIB.271.15.2020

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w części nr 2 zamówienia

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź.zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

 

Tryńcza, dnia 21.09.2020r.

                                              

UIB.271.15.2020

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w części nr 2 zamówienia

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź.zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Tryńcza  w części nr 2 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr III złożoną przez Wykonawcę –

Sanitex Sp. z o.o.

37-204 Tryńcza 120

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 197 049,35 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium:

Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

II

Konsorcjum Firm:

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane BUDAMEX  Damian Sereda

ul. Dynowska 20a, 37-200 Przeworsk

Partner konsorcjum:

HYDROTECH Piotr Sereda

ul. Dynowska 20a, 37-200 Przeworsk

54,62 pkt

40,00 pkt

94,62 pkt

III

Sanitex Sp. z o.o.

37-204 Tryńcza 120

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_część nr 2 Plik pdf 673.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-09-21
Publikujący -